Privacyverklaring

1. Inleiding

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u klant bij ons bent, of onze website bezoekt. Denk hierbij aan gegevens als uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat hierbij om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u. In deze Privacy Verklaring leest u hoe DiSa Care omgaat met uw persoonsgegevens. Wij leggen u uit hoe DiSa Care uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart en welke rechten u heeft. Wij raden u aan dit document goed door te lezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@disacare.nl

Deze Privacy Verklaring geldt voor persoonsgegevens van natuurlijke personen die in het kader van de dienstverlening door DiSa Care worden verwerkt. Het gaat hierbij ook over de gegevens van natuurlijke personen die verwerkt worden in verband met een overeenkomst tussen DiSa Care en een onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap, vereniging of stichting.

U leest hierin ook hoe u ons kunt vragen uw gegevens aan te passen, te beperken of te wissen. Wijzigen uw persoonlijke gegevens? Geef deze wijzigingen dan door aan ons door middel van een brief met uw handtekening en datum of per mail (via info@disacare.nl).

2. DiSa Care als verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is DiSa Care, Witbankstraat 24, 2572 WR ‘s-Gravenhage, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder het nummer 44877544.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?


IN HET KORT
Wanneer DiSa Care uw persoonsgegevens verwerkt is hier uiteraard steeds een reden voor. Deze reden wordt ook wel het “verwerkingsdoeleinde” genoemd. Er zijn vier belangrijke verwerkingsdoeleinden:

 • DiSa Care heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en DiSa Care af te sluiten of uit te voeren.
 • Om DiSa Care optimaal te kunnen laten functioneren.
 • Om onze website en de app aan te laten sluiten bij uw voorkeuren.

Wettelijke verplichtingen


IN HET KORT
DiSa Care heeft uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen nodig om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Zo zijn uw gegevens onder andere nodig voor de wet WKKGZ.

De wetgeving kan worden aangepast door de wetgever. Wij zullen de Privacy Verklaring hier steeds op aanpassen. DiSa Care verzamelt voor dit doeleinde alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.


WKKGZ
Wij moeten ons als thuiszorg houden aan de nationale wetgeving zoals de WKKGZ

DiSa Care verwerkt hiertoe onder andere van elke klant de volgende persoonsgegevens,

 • Identificatiegegevens.
 • Gegevens over uw persoonlijke situatie.

Privacywetgeving
DiSa Care moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. DiSa Care moet namelijk correct kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.

DiSa Care verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens.
 • Voorkeuren welke zien op uw privacy instellingen.

Afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst


IN HET KORT
De titel zegt het zelf: DiSa Care heeft bepaalde van uw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst met u af te sluiten en deze later ook goed uit te voeren.
Zonder deze gegevens zijn wij dan ook niet in staat een relatie met u aan te gaan of verder voort te zetten.


DiSa Care verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens ook met het oog op het sluiten en het uitvoeren van overeenkomsten. DiSa Care moet immers in staat zijn een overeenkomst met u af te sluiten, uw zorgfacturen te beheren en de zorg uitvoeren.

De gegevens die hiertoe verzameld, verwerkt en bewaard worden zijn noodzakelijk om de relatie tussen u en DiSa Care op een correcte manier te laten ontstaan en te verlopen.

De noodzakelijke informatie wordt verzameld via de openingsdocumentatie, waaronder de klantovereenkomst, en verder tijdens de relatie tussen u en DiSa Care. DiSa Care verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens.
 • (elektronische) communicatie.
 • Gegevens van uw persoonlijke situatie.

Optimaal functioneren van DiSa Care


IN HET KORT
DiSa Care kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat DiSa Care optimaal kan blijven functioneren.

Deze verwerking zal gebaseerd zijn op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete omstandigheden.


Optimale dienstverlening
Indien het optimaal functioneren van DiSa Care valt binnen het hiervoor genoemde doeleinde van correct afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten met de klant, zal voor DiSa Care dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Het belang van DiSa Care
In andere gevallen kan DiSa Care zich in beroepen op haar “gerechtvaardigd belang”. Hierbij wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van DiSa Care en de eventuele gevolgen voor uw privacy. Op basis van deze afweging kiest DiSa Care voor de aanpak die uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Dit is het geval bij het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om het relatiebeheer mogelijk te maken.
 • Om klachten af te handelen.
 • Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen.
 • Om interne verbeteringen in de dienstverlening aan te brengen die de klant ten goede kunnen komen.

Toestemming
Tenslotte zal DiSa Care, in het geval er geen sprake is van noodzaak voor de overeenkomst of van een gerechtvaardigd belang, altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van DiSa Care.

 

3. Rechten van de betrokkene


IN HET KORT
Uiteraard beschikt u ook over een aantal rechten ten opzichte van DiSa Care. Het gaat tenslotte nog altijd om uw persoonlijke gegevens. Zo heeft u het recht om uw gegevens in te zien, om ze te (laten) corrigeren of wissen, om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om te weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt en om uw gegevens te laten overdragen. U kunt gebruik maken van deze rechten uitoefenen via e-mail (info@disacare.nl) of per brief met datum en uw handtekening.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als persoon een aantal rechten ten opzichte van DiSa Care:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om “vergeten” te worden.
 • Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Uitoefening van uw rechten
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen aan DiSa Care (info@disacare.nl) of via een gedateerde en ondertekende brief aan DiSa Care.

In sommige gevallen kunt u uw rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen.


IN HET KORT
DiSa Care verzamelt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen bij uzelf.

Uw gegevens kunnen door DiSa Care aan derden worden verstrekt in een beperkt aantal gevallen of indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

DiSa Care kan een beroep doen op derden voor de verwerking van uw gegevens voor verschillende doeleinden. Deze derden kunnen zich zowel binnen als buiten Europa bevinden.


4. Uitwisseling van gegevens

Publieke gegevens en gegevens ontvangen van derde partijen
DiSa Care kan persoonsgegevens ontvangen via derde partijen (o.a huisarts, verzekeringen etc.). Deze professionele partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan DiSa Care voldoen dus ook aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en kunnen doorgeven. DiSa Care ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd bent.

De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze Privacy Verklaring worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren.

Discretie
DiSa Care hecht groot belang aan het naleven van de privacywetgeving en de discretieplicht die op DiSa Care rust. Daarom worden uw persoonsgegevens door DiSa Care enkel met derden gedeeld in één van de volgende gevallen:

 • Als het verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling of een wettelijk belang.
 • Als de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Als DiSa Care zich kan beroepen op haar gerechtvaardigd belang en u hierover geïnformeerd heeft (met respect voor uw recht op bezwaar, zie onder ‘rechten van de betrokkene’).

Met uitzondering van wat in deze Privacy Verklaring bepaald is, deelt DiSa Care uw gegevens niet aan derden mee, tenzij u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

Plaatsen van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens vindt zowel plaats bij DiSa Care als bij verschillende verwerkers waar DiSa Care gebruik van maakt. DiSa Care doet, rechtstreeks of indirect, een beroep op andere verwerkers, zoals:

 • Huisarts
 • Apotheek
 • Verzekeringen
 • Thuiszorg kantoren

Deze ondernemingen kunnen persoonsgegevens van de Klanten van DiSa Care gebruiken voor administratieve doelen, onder dezelfde voorwaarden als DiSa Care zelf en onder toezicht van DiSa Care.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan niet-EU landen
DiSa Care kan voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook gebruik maken van verwerkers in niet-EU landen. Bijvoorbeeld voor het verwerken van gegevens in de “cloud”. In dat geval waarborgt DiSa Care dat het land waarin de verwerker gevestigd is een soortgelijk beschermingsniveau biedt voor gegevensbescherming als in de EU geboden wordt. Indien het land waarin de verwerker gevestigd is niet een soortgelijk beschermingsniveau biedt, neemt DiSa Care passende maatregelen om tegemoet te komen aan het ontoereikende niveau van gegevensbescherming in het betreffende land.

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid


IN HET KORT
Onze medewerkers krijgen enkel de gegevens te zien die zij nodig hebben om hun functie uit te kunnen oefenen en zijn verplicht deze strikt geheim te houden.

Onze systemen worden zo goed mogelijk beveiligd, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen terecht kunnen komen.


De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen DiSa Care beperkt. Enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast heeft DiSa Care verschillende algemene, technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. 

6. Periode van bewaring


IN HET KORT
Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een vooraf vastgelegde periode bewaard. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartijd afgestemd op de periode waarin DiSa Care de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.


DiSa Care zal uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig. Hierbij geldt de wettelijke grondslag steeds als uitgangspunt voor het hanteren van de minimale bewaartermijn.

7. Vragen of Klachten


IN HET KORT
U kunt uw vraag stellen of een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, op de manier die hieronder wordt beschreven.


Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zal DiSa Care u eerst zelf proberen verder te helpen.

U kunt elke klacht met betrekking tot de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken bij onze directie. De directie is bereikbaar via telefoonnummer 0648933269 of per email info@disacare.nl.

Voor algemene vragen, klachten over uw privacy, of deze Privacy Verklaring kunt u ook rechtstreeks contact opnemen de directie per email info@disacare.nl.

Postadres
DiSa Care.
t.a.v. T. Sahin
Witbankstraat 24
2572 WR ‘s-Gravenhage, Nederland

E-mailadres
info@disacare.nl

Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van DiSa Care, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.